Усулдук кызматы

Усулдук иш

Усулдук иш  – мугалимдердин ѳзүнүн илимий-теоретикалык, усулдук даярдыгын жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча  систематикалуу жана ѳз алдынча ишмердүүлүгү; педагогдордун кесиптик чеберчилигин бардык жактан жогорулатууга багытталган усулдук иш-чаралардын системасы.

ИЧКИ ТЕКШЕРҮҮ   

Ички көзөмөл, план

Илим жана техника  жумалык

Тажрыйба жайылтуу Байгазиева Ч.К

.http://кут билим

2021-2022-окуу жылындагы өтүлө турган экзамен боюнча усулдук кеңеш 2022-жылдын 22-апрелинде өтулдү. Усулдук кеңеште математика (комплекстүү тест), орус тили ( комплекстүү тест), эне тилинен дилбаяндын элементтери менен баяндама, эне тили жана адабиятынан эссе, тарых  оозеки жана тандоо сабагы боюнча мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясы боюнча ОББ тарабынан толук түшүндүрмө жана усулдук, нускама каттар экзамен алуучу предметтик мугалимдерге берилди. Талкуу жүрүп, суроолор чечилди.